نتیجه پر خوری …

دیشب خواب دیدم ، تروریستای سوری مسلط شدن رو شهر ، داداش نامردمم باهاشون دست همکاری داده بوده ، کاری نداریم که چه اتفاقایی افتاد و من کجا قایم شدم و یهو پریدم بیرون یه اسلحشه برداشتم و …

داشتم خوابمو برا خونواده تعریف می کردم که یهو یکی از اعضای محترم خانواده فرمودن اتفاقا منم دیشب خواب دیدم رفته بودیم ژنو ،  مذاکرات ۵+۱ ، داشتیم با اشتون جر و بحث می کردیم … (با کمی ملاطفات …)

کلا ما خونوادتاً اخبار زیاد می بینیم …

آدم ها مثل کتاب اند .. !

بعضی آدم‌ها جلدِ زرکوب دارند،

بعضی جلدِ سخت و ضخیم و بعضی نازک.

بعضی از آدم ها با کاغذ کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی.

بعضی از آدم‌ها ترجمه شده اند.

بعضی از آدم‌ها تجدیدِ چاپ می‌شوند

و بعضی از آدم‌ها فتوکپی  یا رونوشت  آدم‌های ِ دیگرند.

بعضی از آدم‌ها با حروف سیاه چاپ می شوند

و بعضی از آدمهاصفحاتِ رنگی دارند.

(بیشتر…)