بر هر هزار زخم تنت گریه می کنم …

هر روز پای هر محنت گریه میکنم / بر هر هزار زخم تنت گریه میکنم
با دستهای نوحه تو گریه میکنم / با روضه های دل شکنت گریه میکنم
یعقوب های چشم من از دست رفته اند / از بس برای پیرهنت گریه میکنم
بر دست قبر هم کفن کربلا به تن / از داغ جسم بی کفنت گریه میکنم
گاهی شبیه روز دهم سرخ میشوم / بر لحظه به نی شدنت گریه میکنم
ای سوخته ترین بدن زیر آفتاب / بر زخم تاول بدنت گریه میکنم
 
همین شعرو حاج حسن خلق خونده ، به گوش جان بشنوید …