دختر و آرایش و دانشگاه

استاد گفت اصلا تقصیر شما دخترهاست
از بس به این پسرها رو داده‌اید مشکل‌پسند شده‌اند
از بس پیش هم مسابقه‌ی زیبایی و جلب توجه گذاشته‌اید برای پسرها، دیگر انتظارشان از سیمای همسر آینده رویایی شده

یکهو دخترکی گفت ؛
وای استاد این چه حرفی است ؟
یک مقدار آرایش چه اشکالی دارد؟؟ من نمی‌دانم دخترهایی که بدون آرایش می‌آیند دانشگاه یک حالی نیستند؟ ؟؟
اصلا آرایش نکنیم کدام پسری مارا خواهد دید.. . که بخواهد بپسندد و ازدواج کند با ما؟؟

دخترک دیگری گفت:
اصلا باید با چنین پسری که می‌گویی ازدواج کرد؟؟