حقوق سگ !

خاطره ای از فعالیت های تبلیغی ام

برنامه زنده رادیویی یکی از شبکه های سراسری اروگوئه بود و من هم به عنوان مهمان برنامه دعوت بودم. مجری برنامه از هر دری سوال میکرد و معلوم بود دنبال مچ گیری است.
از من پرسید: چرا شما مسلمانان اینقدر از سگ ها بدتان می آید و در خانه تان نگهداری شان نمی کنید؟ چرا در اسلام این قدر سگ مذموم است.
من هم گفتم:
اسلام طرفدار حقوق حیوانات است. اسلام همه حیوانات را آزاد آفریده است و در دستوراتش سعی می کند که حیوانات آزاد بمانند. به خاطر همین ما سگ ها را در خانه مان حبس نمی کنیم و زنجیر به گردنشان نمی بندیم چرا که سگ ها باید آزاد باشند و آزادانه زندگی کنند. حالا شما هستید که باید پاسخ بدهید چرا حیوانات را برای خودتان می خواهید و آنها را حبس می کنید؟ مگر شما طرفدار حقوق حیوانات نیستید؟

مجری برنامه توقع هر پاسخی را داشت الا این پاسخ….

@soozanbaan