خرید ازدواج ما !

خرید ازدواج ما ، یک سرویس و یک حلقه بود و بس !!

.

پی نوشت :

– سرویس که می مونه و اسراف نیس !

– حلقم نقره بود ، یادگاری خوبیم می تونه باشه !!

– سومین ماه گرد ازدواج ان شاءالله آسمونیمون مبارک !!!

– ماه گرد سوممون مصادف شد با عید غدیر !!